0046 70 789 00 00 info@svenskpolska.se

Webinar 17 februari

Välkommen till webinaret
EUs Gröna Giv
– Nya affärsmöjligheter i Polen?

Onsdag den 17 februari klockan 13:00 – 14:00
Live on-line

(Version in English below)

EU ska vara klimatneutralt senast 2050. För att nå målet kommer EU att arbeta med både ”push” och ”pull”. Kommissionen kommer lägga fram ett förslag till en europeisk klimatlag, för att göra detta politiska åtagande till en rättslig skyldighet och ett incitament för investeringar. Man kommer också att stimulera och underlätta omställningen bland annat genom den ”gröna given”.

I pengar handlar EUs gröna giv om 260 miljarder kronor per år mellan 2020 och 2030 för att överbrygga socio-ekonomiska utmaningar i omställningen till en klimatneutral ekonomi. Pengar som ges till den offentliga sektorn dels som bidrag, dels som lån. Pengarna ska i huvudsak gå till projekt inom särskilda ”omställningsområden”, varav nio finns i Polen. Detta innebär rimligen stora affärsmöjligheter.

 • Hur kan svenska företag bidra till omställningen?
 • Hur arbetar den polska regeringen och myndigheter med den gröna given?
 • Vilka myndigheter är inblandade?
 • Hur ser man på input från kommersiella aktörer? Vad är välkommet och vad är inte det?

 

Program för webinaret:

 • Välkomsthälsning från Hans-Jacob Bonnier, Ordförande i Svensk-Polska Handelskammaren.
 • Inledning av ambassadör Joanna Hofman, Polens ambassad i Stockholm.
 • Anförande av Annika Wäppling Korzinek, Chef för avdelningen för politisk och ekonomisk rapportering på EU-kommissionens Stockholmskontor.
 • Anförande av Mr Michał Wąsowski, Deputy Director in the Department of International Affairs of the Ministry of Climate and Environment.

Webinaret hålls på engelska.
Anmälan senast tisdagen den 16 februari till info@svenskpolska.se

 

Wecome to the webinar 
EUs Green Deal – New Business Opportunities in Poland?
Live online February 17th  13:00 – 14:00
 
EU aims to be climate neutral 2050 at the latest. To reach the goal EU will use both push and pull measures. The Commission will propose a new European Climare Law, to make political committments legal obligations and incitements for investments. Eu will also stimulate and facilitate the transition with among other things the Green Deal.
 
In terms of money EUs Green Deal amouts to 260 billion Swedish Crowns annually between 2020 and 2030 to bridge socio-economical challenges in the transition to a climate neutral economy. Money available for the public sector partly as subsidies, partly as loans. The funds are aimed at projects in geographically defined transition areas, whereof nine are in Poland. This will mean that enormous business opportunities will follow.
 
 • How can Swedish companies contribute to the transition?
 • How does the Polish government work with the Green Deal.
 • What governmental bodies are involved centrally and locally?
 • What kind of input from commercial actors would be welcome, if any?
 
Program for the webinar:
 • Welcome by Hans-Jacob Bonnier, president of the Swedish Polish Chamber of Commerce.
 • Introduction by Ambassador Joanna Hofman, Polish Embassy Stockholm.
 • Presentation by Annika Wäppling Korzinek
  Deputy Head at the European Commission Representation in Sweden. 
 • Presentation by Mr Michał Wąsowski
  Deputy Director in the Department of International Affairs of the Ministry of Climate and Environment.
 
Please register for the webinar no later than Tuesday February 16th by email to info@svenskpolska.se