+46 709996630, +46 730477380 info@svenskpolska.se

  Nasz Statut

  Poniżej tłumaczenie z języka szwedzkiego

  Szwedzko-POLska Izba Gospodarcza

  Nasz Statut

  (tłumaczenie z języka szwedzkiego)

  § 1
  Szwedzko-Polska Izba Gospodarcza (Izba) jest stowarzyszeniem non-profit, którego misją jest wspieranie szwedzko-polskich relacji biznesowych członków, jak również wspieranie członków, którzy są polskimi przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w Szwecji lub szwedzkimi przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w Polsce.  ​

  § 2
  Izba ma siedzibę w Sztokholmie.

  § 3
  Do zadań Izby należy:
  – dostarczanie członkom informacji oraz udzielanie porad i usług w sprawach ważnych dla ich działalności biznesowej
  – przyczynianie się do nowych i pogłębionych kontaktów biznesowych
  – organizowanie webinarów, seminarii i innych spotkań członkowskich
  – informowanie świata zewnętrznego o umiejętnościach członków, ich produktach i działalności biznesowej
  – ochrona interesów członków w debacie publicznej oraz poprzez kontakty z władzami i podmiotami istotnymi dla działalności gospodarczej członków w Polsce i/lub Szwecji.

  § 4
  O członkostwo w Izbie może ubiegać się każdy zainteresowany relacjami biznesowymi ze Szwecją i/lub Polską. Członkostwo zatwierdza Dyrektor Zarządzający (VD) lub Prezydium. Zasady przyjmowania członków ustala Rada Izby (styrelse). W poczet członków strategicznych mogą zostać przyjęte organizacje, z którymi współpraca ma szczególne znaczenie strategiczne dla Izby i jej członków. Członkowie strategiczni mają takie same prawa i obowiązki jak inni członkowie, ale są zwolnieni ze składek członkowskich.

  § 5
  Członkostwo wygasa poprzez wypowiedzenie, które musi wpłynąć do Izby nie źniej niż w styczniu w roku w którym członek chce członkostwo zakończyć. Członkowie, którzy nie wywiązują się ze swoich obowiązków i np. nie opłacają składek i opłat członkowskich lub przekazują Izbie lub innym członkom nieprawdziwe informacje o swojej działalności, mogą zostać wykluczeni decyzją Dyrektora Zarządzającego lub Prezydium. Rada Izby ustala wytyczne dotyczące wyłączania członków. 

  § 6
  Izba może wykorzystywać do swojej działalności odrębną firmę usługową.

  § 7
  Składki członkowskie Izby oraz opłaty za usługi na rzecz firmy usługowej na kolejny rok ustala Walne Zgromadzenie Członków.

  § 8
  W przypadku, gdy zakres wsparcia udzielanego przez Izbę pojedynczemu członkowi znacznie przewyższa wsparcie udzielane innym członkom, Izba może w porozumieniu z członkiem pobrać dodatkową opłatę. Izba może również pobierać różnego rodzaju opłaty od osób niebędących członkami.

  § 9
  Członkowie i/lub osoby niebędące członkami mogą wspierać Izbę poprzez dotacje i/lub sponsoring. Izba może ze swojej strony, jeśli donator/sponsor sobie tego życzy, zapewnić dla donatora/sponsora szczególną widoczność, w tym na stronie internetowej Izby, w mediach społecznościowych oraz w związku z wydarzeniami organizowanymi przez Izbę.

  § 10
  Do składania oświadczeń w imieniu Izby upoważniona jest Rada Izby lub osoba/osoby wyznaczone przez Radę Izby.

  § 11
  Rada Izby jest wybierana przez Walne Zgromadzenie Członków na czteroletnią kadencję. Rada Izby składa się z minimum 12 i maksymalnie 16 członków, w pierwszym rzędzie reprezentantów firm i organizacji członkoskich Izby. Przedstawiciel Ambasady RP w Szwecji lub Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) jest oczywisty jako członek lub osoba dokooptowana do Rady Izby. Członkowie Rady Izby mogą być wybierani ponownie na kolejne kadencje. Rada Izby Corocznie powołuje Przewodniczącego i maksymalnie trzech Wiceprzewodniczących. Rada Izby spotyka się w miarę potrzeb, ale co najmniej cztery razy do roku. W przypadku równej liczby głosów na posiedzeniu Rady Izby decyduje głos Przewodniczącego. Rada Izby może powoływać komitety do zajmowania się określonymi sprawami.

  § 12
  Rada Izby powołuje Dyrektora Zarządzającego i/lub Prezydium Izby. Zadaniem Prezydium jest albo wspieranie Dyrektora Zarządzającego, albo, gdy Izba nie ma Dyrektora Zarządzającego, przejęcie odpowiedzialności za zarządzanie działalnością Izby. Prezydium składa się zawsze z przewodniczącego i wiceprzewodniczących, ale może zostać poszerzone decyzją Rady Izby o dodatkowych członków Rady Izby.

  § 13
  Walne Zgromadzenie Członków odbywa się, na podstawie decyzji Rady Izby, przed końcem czerwca. Walne Zgromadzenie Członków oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbyć się w trybie online, jeżeli tak postanowi Rada Izby lub Prezydium.

  § 14
  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy– przyjęcie prezentacji rocznego sprawozdania finansowego
  – zatwierdzenie bilansu oraz rachunku wyników
  – uchwała o udzieleniu Radzie Izby absolotorium
  – wybór Rady Izby
  – wybór komisji nominacyjnej
  – decyzja o wysokości składek członkowskich i opłat serwisowych
  – Inne wcześniej zgłoszone sprawy.

  § 15
  Walnemu Zebraniu Członków przewodniczy Przewodniczący Rady Izby, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Podczas głosowania każdy członek ma jeden głos. Członek może również wykonywać prawo głosu innego członka na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Decyzje Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów oddanych przez obecnych członków, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w § 16. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków oraz Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków musi zostać wysłane nie później niż miesiąc przed posiedzeniem. Zawiadomienie musi zawierać porządek obrad zawierający opis spraw do których ma ustosunkować się Walne Zgromadzenie Członków.

  § 16
  Decyzje w sprawie zmiany niniejszego Statutu lub rozwiązanie Izby zapadają większością 2/3 głosów członków obecnych na danym posiedzeniu, podczas dwóch kolejnych Zgromadzeń Członków.

  Przyjęto na Walnym Zebraniu Członków 22 maja 2023 r.

  Przewodniczacy Rady Izby Hans-Jacob Bonnier.

  Prosimy o kontakt

  Zapraszamy do kontaktu drogą mailową na adres info@svenskpolska.se albo prosimy dzwonić pod numer +46 709 996 630 (Jerzy Rałowski) lub +46 730 477 380 (Hans Forslöf).

   

  info@svenskpolska.se