+46 709996630, +46 730477380 info@svenskpolska.se

  Nasz Statut

  Poniżej tłumaczenie z języka szwedzkiego

  Szwedzko-POLska Izba Gospodarcza

  Nasz Statut

  (tłumacznie z języka szwedzkiego)

  § 1
  Szwedzko-Polska Izba Gospodarcza (Izba) ma za zadanie promowanie wymiany handlowej między Szwecją a Polską.

  § 2
  Izba ma siedzibę w Sztokholmie.

  § 3
  Do zadań Izby należy:
  – dbanie o interesy członków w kontaktach z władzami i organami ważnymi dla stosunków gospodarczych i handlowych między Polską a Szwecją
  – udzielanie członkom informacji oraz udzielanie porad i usług związanych z kwestiami, które są ważne dla ich działalności,
  – przyczyniać się do nawiązania nowych i wzmocnionych kontaktów biznesowych

  § 4
  O członkostwo w Izbie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą oraz organizacje w Szwecji i Polsce. Członkostwo zatwierdza Rada Izby.

  § 5
  Ustanie członkostwa następuje poprzez pisemne powiadomienie Izby nie później niż 6 miesięcy przed końcem roku kalendarzowego, w którym członkostwo ma się zakończyć. Członek, który nie dopełnia wszystkich obowiązków, może zostać usunięty decyzją Rady Izby.

  § 6
  Izba może wykorzystywać do swojej działalności odrębną firmę usługową.

  § 7
  Składki członkowskie Izby oraz opłaty za usługi na rzecz firmy usługowej na kolejny rok ustala Walne Zgromadzenie Członków.

  § 8
  Do składania oświadczeń w imieniu Izby upoważniona jest Rada Izby lub osoba/osoby wyznaczone przez Radę Izby.

  § 9
  Rada Izby wybierana jest przez Walne Zebranie Członków na okres czterech lat. Każdego roku należy wymienić ¼ członków Rady Izby. Rada Izby składa się z minimum 12 i maksimum 16 członków Izby. Oczywistym członkiem Rady Izby jest przedstawiciel Ambasady RP w Sztokholmie – wyznaczony przez ambasadora. Członkowie Rady Izby mogą być wybierani ponownie na kolejne kadencje. Rada Izby corocznie wybiera Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących. Rada Izby spotyka się w miarę potrzeb, ale co najmniej cztery razy do roku. W przypadku równej liczby głosów na posiedzeniu Rady Izby decyduje głos Przewodniczącego. Rada Izby może powoływać komitety do zajmowania się określonymi sprawami.

  § 10
  Rada Izby powołuje Dyrektora Naczelnego Izby.

  § 11
  Rada Izby zwołuje przed końcem maja Walne Zebranie Członków.

  § 12
  Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  – przyjęcie prezentacji rocznego sprawozdania finansowego
  – zatwierdzenie bilansu oraz rachunku wyników
  – uchwała o udzieleniu Radzie Izby absolotorium
  – wybór Rady Izby
  – wybór komisji nominacyjnej
  – decyzja o wysokości składek członkowskich i opłat serwisowych
  – Inne wcześniej zgłoszone sprawy.

  § 13
  Walnemu Zebraniu Członków przewodniczy Prewodniczący Rady Izby, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Podczas głosowania każdy członek ma jeden głos. Członek może również wykonywać prawo głosu innego członka na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Decyzje Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem przypadków o których mowa w § 14. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków i Nadzwyczajnym Zebraniu Członków powinno być wysłane na miesiąc przed posiedzeniem. Musi zawierać porządek obrad zawierający opis spraw do których ma ustosunkować się Zebranie Członków.

  § 14
  Decyzje o zmianie niniejszego Statutu lub o rozwiązaniu Izby zapadają większością 2/3 głosów podczas dwóch kolejnych Zebrań Członków. Pierwszym z takich zebrań ma być Walne Zebranie Członków.

  Przyjęto na Walnym Zebraniu Członków 22 kwietnia 2009 r.

  Przewodniczacy Rady Izby Hans-Jacob Bonnier.

  Prosimy o kontakt

  Zapraszamy do kontaktu drogą mailową na adres info@svenskpolska.se albo prosimy dzwonić pod numer +46 709 996 630 (Jerzy Rałowski) lub +46 730 477 380 (Hans Forslöf).

   

  info@svenskpolska.se