+46 709996630, +46 730477380 info@svenskpolska.se

  Våra stadgar

  Här nedan kan du läsa våra aktuella stadgar

  Svensk-Polska Handelskammaren

  Våra stadgar

  § 1Svensk-Polska Handelskammaren, kallad Kammaren, är en ideell förening med uppgift att stödja medlemmarnas svensk-polska affärsrelationer samt att stödja medlemmar som är polska företagare med verksamhet i Sverige respektive svenska företagare med verksamhet i Polen.§ 2Kammaren har sitt säte i Stockholm.§ 3Bland Kammarens uppgifter ingår att:– lämna medlemmarna information och ge råd och service i frågor som är viktiga för deras affärsverksamhet– bidra till nya och fördjupade affärskontakter– organisera webbinarier, seminarier och andra medlemsmöten– informera utåt om medlemmarnas färdigheter, produkter samt affärsverksamhet– tillvarata medlemmarnas intressen i samhällsdebatten samt genom kontakter med myndigheter och organ som är betydelsefulla för medlemmarnas affärsverksamhet i Polen och/eller Sverige.§ 4Alla med intresse för affärsrelationer med Sverige och/eller Polen kan söka medlemskap i Kammaren. Medlemmar antas av VD eller av Presidiet. Riktlinjer för antagande av medlemmar fastställs av Kammarens styrelse. Organisationer med vilka samarbete bedöms ha en särskild strategisk betydelse för Kammaren och dess medlemmar kan antas som strategiska medlemmar. Strategiska medlemmar har samma rättigheter och skyldighter som ordinarie medlemmar, men är befriade från medlemsavgift.§ 5Medlemskap upphör genom uppsägning senast under januari månad det år då medlemskapet avses upphöra. Medlem som inte fullgör sina förpliktelser och exempelvis inte betalar medlemsavgift alternativt lämnar felaktig information om sin verksamhet till Kammaren eller andra medlemmar kan uteslutas efter beslut av VD eller Presidiet. Styrelsen fastställer riktlinjer för när uteslutning kan vara aktuell.§ 6Kammaren kan för sin verksamhet använda ett särskilt servicebolag.§ 7Medlemsavgift till Kammaren och kostnadsersättning till servicebolaget fastställs av årsmötet för nästkommande kalenderår.§ 8I fall då omfattningen av det biträde som Kammaren lämnar en enskild medlem väsentligt överstiger biträde till andra medlemmar kan Kammaren i överenskommelse med medlemmen debitera särskilt arvode. Kammaren kan även ta ut olika typer av arvoden och ersättningar från utomstående.§ 9 Medlemmar och/eller utomstående kan stödja Kammaren genom bidrag och/eller sponsorskap. Kammaren kan å sin sida, om bidragsgivaren/sponsorn så önskar, tillförsäkra bidragsgivaren/sponsorn särskild synlighet, bl a på Kammarens hemsida, i sociala media samt i samband med av Kammaren anordnade evenemang.§ 10Kammarens firma tecknas av styrelsen eller av den/de som styrelsen utser.§ 11Kammarens styrelse väljs av årsmötet för fyra år. Styrelsen skall bestå av lägst 12 och högst 16 ledamöter, företrädesvis representanter för medlemmar i Kammaren. Representant för Polens Ambassad i Sverige eller för Polish Investment & Trade Agency (PAIH)  är självskriven som ledamot av eller adjungerad till styrelsen. Styrelseledamot kan omväljas. Styrelsen utser inom sig för varje år en ordförande och upp till tre vice ordförande. Styrelsen sammanträder vid behov, minst fyra gånger per år. Vid lika röstetal inom styrelsen har ordföranden utslagsröst. Styrelsen kan utse utskott för enskilda frågor.§ 12Styrelsen utser Kammarens verkställande direktör och/eller Kammarens Presidium. Presidiets uppgift är antingen att stödja VD-n eller, då Kammaren saknar VD, att på egen hand ansvara för Kammarens operativa verksamhet. Presidiet består alltid av ordföranden och vice ordförandena, men kan genom styrelsens beslut utökas med ytterligare styrelseledamöter.§ 13Årsmöte äger rum efter beslut av styrelsen, före juni månads utgång. Årsmöte och extra möte med Kammaren kan, om så beslutas av styrelsen eller av Presidiet, hållas online.§ 14Ärenden för årsmötet:– styrelsens årsredovisning– fastställande av balans- och resultaträkningar– fråga om ansvarsfrihet för styrelsen– val av styrelseledamöter– val av valberedning– medlemsavgift och kostnadsersättningar– övriga, i förväg anmälda frågor.§ 15Årsmötet leds av styrelsens ordförande och vid förfall av denne av en vice ordförande. Vid omröstning äger varje medlem en röst. Medlem kan också utöva annan medlems rösträtt med stöd av skriftlig fullmakt. Beslut av årsmöte fattas genom öppen omröstning med enkel majoritet av röster avgivna av de närvarande medlemmarna, utom i fall som avses i § 16. Kallelse till årsmöte och extra möte med Kammaren skall skickas en månad före mötet. I kallelsen skall anges de ärenden som blir föremål för behandling.§ 16Beslut om ändring av dessa stadgar eller beslut om Kammarens upplösning skall fattas på två på varandra följande möten med Kammaren, med 2/3 majoritet av de på respektive möte närvarande medlemmarnas röster.

  Antagna vid årsmöte den 22 maj 2023

  Kammarens styrelseordförande Hans-Jacob Bonnier.

  Kontakta oss

  Varmt välkommen att kontakta oss genom att mejla till info@svenskpolska.se eller genom att ringa Jerry Ralowski 0709 996 630 alternativt Hans Forslöf 0730 477 380.

  info@svenskpolska.se