+46 709996630, +46 730477380 info@svenskpolska.se

  Våra stadgar

  Här nedan kan du läsa våra aktuella stadgar

  Svensk-Polska Handelskammaren

  Våra stadgar

   

  § 1
  Svensk-Polska Handelskammaren, kallad Kammaren har till uppgift att främja handeln mellan Sverige och Polen.

  § 2
  Kammaren har sitt säte i Stockholm.

  § 3
  Bland Kammarens uppgifter ingår att:
  – tillvarata medlemmarnas intressen i kontakter med myndigheter och organ som är betydelsefulla för de ekonomiska och kommersiella relationerna mellan Polen och Sverige
  -lämna medlemmarna information och ge råd och service i frågor som är viktiga för deras affärsverksamhet
  – bidra till nya och fördjupade affärskontakter

  § 4
  Näringsidkare och organisationer i Sverige och Polen kan söka medlemskap i Kammaren.
  Medlemskap avgörs av Kammarens styrelse.

  § 5
  Medlemskap upphör genom uppsägning som skall ske skriftligt senast 6 månader före det årsskifte när medlemskapet skall upphöra. Medlem som inte fullgör sina förpliktelser kan uteslutas efter beslut av styrelsen.

  § 6
  Kammaren kan för sin verksamhet använda ett särskilt servicebolag.

  § 7
  Medlemsavgift till Kammaren och kostnadsersättning till servicebolaget fastställs av årsmötet för nästkommande kalenderår.

  § 8
  Kammarens firma tecknas av styrelsen eller av den/dem som styrelsen utser.

  § 9
  Kammarens styrelse väljs av årsmötet för fyra år, varje år med 1/4 av antalet. Styrelsen skall bestå av lägst 12 och högst 16 medlemmar i Kammaren. Representant för Polens Ambassad i Sverige – som utses av ambassadören – är självskriven ledamot av styrelsen. Styrelseledamot kan omväljas.
  Styrelsen utser inom sig för varje år en ordförande och två vice ordförande.
  Styrelsen sammanträder vid behov, minst fyra gånger per år.
  Vid lika röstetal inom styrelsen har ordföranden utslagsröst.
  Styrelsen kan utse utskott för enskilda frågor.

  § 10
  Styrelsen utser Kammarens verkställande direktör.

  § 11
  Årsmöte äger rum efter beslut av styrelsen, före maj månads utgång.

  § 12
  Ärenden för årsmötet:
  – styrelsens årsredovisning
  – fastställande av balans- och resultaträkningar
  – fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  – val av styrelseledamöter
  – val av valberedning
  – medlemsavgift och kostnadsersättningar
  – övriga, i förväg anmälda frågor.

  § 13
  Årsmötet leds av styrelsens ordförande och vid förfall av denne av vice ordförande.
  Vid omröstning äger varje medlem en röst. Medlem kan också utöva annan medlems rösträtt med stöd av skriftlig fullmakt.
  Beslut av årsmöte fattas genom enkel majoritet utom i fall som avses i § 14.
  Kallelse till årsmöte och extra sammanträde skall skickas en månad före mötet.
  I kallelsen skall anges de ärenden som blir föremål för behandling.

  § 14
  Beslut om ändring av dessa stadgar eller beslut om Kammarens upplösning skall fattas med 2/3 majoritet av röster av två på varandra följande möten med Kammaren, varav det första skall vara ett årsmöte.

  Antagna vid årsmöte den 22 april 2009

  Kammarens styrelseordförande Hans-Jacob Bonnier.

  Kontakta oss

  Varmt välkommen att kontakta oss genom att mejla till info@svenskpolska.se eller genom att ringa Jerry Ralowski 0709 996 630 alternativt Hans Forslöf 0730 477 380.

  info@svenskpolska.se