+46 709996630, +46 730477380 info@svenskpolska.se

Våra stadgar

Här nedan kan du läsa vår aktuella stadgar

Om Svensk-Polska Handelskammaren

Våra stadgar

 

§ 1
Svensk-Polska Handelskammaren, kallad Kammaren har till uppgift att främja handeln mellan Sverige och Polen.

§ 2
Kammaren har sitt säte i Stockholm.

§ 3
Bland Kammarens uppgifter ingår att:
– tillvarata medlemmarnas intressen i kontakter med myndigheter och organ som är betydelsefulla för de ekonomiska och kommersiella relationerna mellan Polen och Sverige
-lämna medlemmarna information och ge råd och service i frågor som är viktiga för deras affärsverksamhet
– bidra till nya och fördjupade affärskontakter

§ 4
Näringsidkare och organisationer i Sverige och Polen kan söka medlemskap i Kammaren.
Medlemskap avgörs av Kammarens styrelse.

§ 5
Medlemskap upphör genom uppsägning som skall ske skriftligt senast 6 månader före det årsskifte när medlemskapet skall upphöra. Medlem som inte fullgör sina förpliktelser kan uteslutas efter beslut av styrelsen.

§ 6
Kammaren kan för sin verksamhet använda ett särskilt servicebolag.

§ 7
Medlemsavgift till Kammaren och kostnadsersättning till servicebolaget fastställs av årsmötet för nästkommande kalenderår.

§ 8
Kammarens firma tecknas av styrelsen eller av den/dem som styrelsen utser.

§ 9
Kammarens styrelse väljs av årsmötet för fyra år, varje år med 1/4 av antalet. Styrelsen skall bestå av lägst 12 och högst 16 medlemmar i Kammaren. Representant för Polens Ambassad i Sverige – som utses av ambassadören – är självskriven ledamot av styrelsen. Styrelseledamot kan omväljas.
Styrelsen utser inom sig för varje år en ordförande och två vice ordförande.
Styrelsen sammanträder vid behov, minst fyra gånger per år.
Vid lika röstetal inom styrelsen har ordföranden utslagsröst.
Styrelsen kan utse utskott för enskilda frågor.

§ 10
Styrelsen utser Kammarens verkställande direktör.

§ 11
Årsmöte äger rum efter beslut av styrelsen, före maj månads utgång.

§ 12
Ärenden för årsmötet:
– styrelsens årsredovisning
– fastställande av balans- och resultaträkningar
– fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
– val av styrelseledamöter
– val av valberedning
– medlemsavgift och kostnadsersättningar
– övriga, i förväg anmälda frågor. 

§ 13
Årsmötet leds av styrelsens ordförande och vid förfall av denne av vice ordförande.
Vid omröstning äger varje medlem en röst. Medlem kan också utöva annan medlems rösträtt med stöd av skriftlig fullmakt.
Beslut av årsmöte fattas genom enkel majoritet utom i fall som avses i § 14.
Kallelse till årsmöte och extra sammanträde skall skickas en månad före mötet.
I kallelsen skall anges de ärenden som blir föremål för behandling.

§ 14
Beslut om ändring av dessa stadgar eller beslut om Kammarens upplösning skall fattas med 2/3 majoritet av röster av två på varandra följande möten med Kammaren, varav det första skall vara ett årsmöte.

Antagna vid årsmöte den 22 april 2009

 

Styrelseledamöter i Svensk-Polska Handelskammaren

 • Hans-Jacob Bonnier, ordförande, Dagens Industri, 113 90 Stockholm
 • Anders Ronander, vice ordförande, Intermeat AB, Danderyd
 • Jerry Ralowski, vice ordförande, Rörstrandsgatan 14, 113 40 Stockholm
 • Stefan Arenbalk, Managing Partner, Dynamic Ventures, Stockholm
 • Lars Bergström, Raiffeisen Bank International, Nordic Countries
 • Maja Zoric, Trade & Invest Commissioner to Poland, Business Sweden
 • Dariusz Januszewski, Nordiska Unipol AB, Box 47040, 100 74 Stockholm
 • Ewa Krokosz, Advokat, Magnusson
 • Daniel Larsson, Counsellor, Business Promotion, Embassy of Sweden, Poland
 • Conrad Wallenrodhe, Advokat, Linklaters Advokatbyrå, Warsaw Towers, ul. Sienna 39, PL 00-121 Warszawa
 • Ewa Weijne, Trillans väg 30, 131 49 Nacka
 • Tomasz Grzybkowski, representant för Polens ambassad, utsedd av ambassadören
 • Malgorzata Musinska-Kubis, Warszawa
 • Katarzyna Hess-Wiktor, grundare och VD för Minnity AB
 • Stefan Löfström, Head of Regional Sales in Europe, BAE Systems Bofors AB.
  adjungerade till styrelsen:
 • Magdalena Pramfelt, VD Polsk-Svenska Handelskammaren
 • Sebastian Magier, Head of Stockholm Trade Office,  Polish Investment and Trade Agency (PAIH)
 • Robert Hultman, VD Svensk-Polska Handelskammaren

 

 

 

 

 

Kontakta oss

Varmt välkommen att kontakta oss genom kontaktformuläret här bredvid. Vill du besöka oss eller få kontakt med oss över telefon så finner du våra uppgifter här:

Svensk-Polska Handelskammaren
c/o Robert Hultman, Västergöksvägen 32, 162 71 Sweden

Kontaktperson: Robert Hultman

info@svenskpolska.se